PRIVAATSUSPOLIITIKA

Käesolev Privaatsuspoliitika selgitab, kuidas Haldaja töötleb josa.ee ja Teenuste kasutamisel Kasutajate Isikuandmeid. Privaatsuspoliitika kohaldub ka selliste füüsiliste isikute Isikuandmete töötlemisele, kes kasutavad josa.ee ja Teenuseid Kasutaja volitusel. Privaatsuspoliitikas kasutatud mõisted on defineeritud Kasutustingimustes.
1. Isikuandmed ja nende kogumise viisid
1.1. Haldaja kogub Kasutaja kohta Isikuandmeid Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ja muul moel Kasutaja poolt Josa.ee kasutamisel järgmiselt:
1.1.1. Kasutaja edastab ise andmed Haldajale (näiteks sisestab Josa.ee oma nime, kontaktandmed, meiliaadressi, parooli, auto andmed, kasutab erinevaid Josa.ee funktsioone ja Teenuseid). Sealjuures on eristatud sellised andmeväljad, mille täitmine on Josa.ee ja Teenuste kasutamiseks kohustuslik (tähistatud tärniga või muul viisil) ja mille täitmine on vabatahtlik;
1.1.2. Haldaja kogub ise andmeid Kasutaja käitumise ja tegevuse kohta Josa.ee ja Teenuste kasutamisel (näiteks andmed vastavalt küpsiste kasutamise põhimõtetele);
2. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus
2.1. Haldaja töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:
2.1.1. Kasutajaga sõlmitud Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, sealhulgas Teenuste pakkumiseks ning Kasutajaga Lepingu ja Teenustega seoses kontakteerumiseks (näiteks Kasutajale arve esitamiseks jms);
2.1.2. Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas Lepingu või õigusaktide rikkumiste tuvastamiseks Kasutaja poolt ja selle tõendamiseks (näiteks Kasutaja vastu nõuete esitamiseks ja enda kaitsmiseks nõuete vastu). Sellisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks Haldaja õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut või õigusakte rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Haldaja õigustatud huvi üles;
2.1.3. Kasutaja abistamiseks ja nõustamiseks, kui Kasutaja on esitanud Haldajale vastava päringu. Sellisel juhul sõltub töötlemise õiguslik alus päringu eesmärgist, aga on üldjuhul vajalik Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks (näiteks kui päring on seotud Teenuste osutamisega) või Haldaja seadusjärgse kohustuse täitmiseks (näiteks kui päring on seotud Kasutaja õiguste teostamisega);
2.1.4. Haldaja seadusjärgsete kohustuste täitmiseks (näiteks on Haldajal kohustus anda pädevatele asutustele nende taotluse alusel teavet, mis võimaldab tuvastada neid Kasutajaid, kellega Haldajal on sõlmitud Leping, samuti kohustus säilitada raamatupidamisdokumente seaduses sätestatud aja);
2.1.5. Kasutajale huvipakkuvate reklaamide näitamiseks, kui Kasutaja on oma veebilehitseja seadetes lubanud vastavate küpsiste paigaldamise tema arvutisse. Sellisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks Kasutaja nõusolek;
2.1.6. Josa.ee külastatavuse, Teenuste kasutamise statistika ja Kasutajate harjumuste analüüsiks ning analüüsi tulemusel Josa.ee uuendamiseks selliselt, et see vastaks paremini Kasutajate ootustele ja käitumisele, sealhulgas Teenuste parendamiseks, sh uute Teenuste planeerimiseks ning Josa.ee turvalisuse suurendamiseks. Sellisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks Haldaja õigustatud huvi Josa.ee, Teenuseid ja Kasutaja kasutajakogemust parandada. Kuna andmeid töödeldakse agregeeritud kujul, ei kaasne sellise töötlemisega Kasutaja õiguste ülemäärast riivet ning Kasutaja huvid ega õigused ei kaalu üles Haldaja õigustatud;
2.1.7. Kui Kasutaja on selleks nõusoleku andnud, siis uudiskirja ja reklaampakkumiste saatmiseks.
2.2. Kasutaja Isikuandmeid võidakse töödelda ka juhul, kui see on konkreetsel juhul vajalik Haldaja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Kasutaja huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, samuti juhul, kui see on vajalik Kasutaja või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks või kui Kasutaja on andnud töötlemiseks oma nõusoleku. Olukorraks, kus Haldaja või kolmanda isiku õigustatud huvi kaalub üles Kasutaja huvid või põhiõigused ja –vabadused on näiteks see, kui Kasutaja rikub Lepingut või mõnda õigusakti ning see põhjustab või võib põhjustada Haldajale või kolmandale isikule kahju.
2.3. Kui Isikuandmete töötlemine põhineb Haldaja õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada igal ajal sellele vastuväiteid.
2.4. Haldaja töötleb Kasutaja isikuandmeid muudel eesmärkidel ainult Kasutaja eelneval nõusolekul.
3. Isikuandmete edastamine teenusepakkujatele (volitatud töötlejatele)
3.1.Haldaja kasutab Kasutaja Isikuandmete töötlemisel IT – teenusepakkujaid(volitatud töötlejaid).Haldaja on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses, sõlminud nendega andmetöötluslepingud ning vastutab nende tegevuse eest.
4. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
4.1. Haldaja edastab Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:
4.1.1. josa.ee kaudu kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste või kaupade tellimisel Kasutaja nime, kontaktandmed ja auto andmed (registreerimis number, mark, mudel) vastavale Kauplejale tellitud teenuse/kauba kättetoimetamiseks. Sellisel juhul on Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks Kasutaja taotluse alusel temaga sõlmitud lepingu täitmine;
4.1.2. järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Haldaja seadusjärgse kohustuse täitmine;
4.1.3. õigusnõustajatele ja audiitoritele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks Haldaja ees ja tingimusel, et nad hoiavad vastavaid andmeid konfidentsiaalsena. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Haldaja seadusjärgse kohustuse täitmine või Haldaja õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil Haldaja õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Haldaja õigustatud huvi üles;
4.1.74 võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule, kui Kasutaja ei ole Haldaja arvet tähtaegselt tasunud. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Haldaja õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil Haldaja õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Haldaja õigustatud huvi üles
5. Isikuandmete säilitamine
5.1. Haldaja säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, oma õiguste teostamiseks ja kaitsmiseks või kuni see on nõutud õigusaktide kohaselt.
5.2. Sõltuvalt andmete liigist, säilitab Haldaja Kasutaja Isikuandmeid järgmiselt:
5.2.1. Raamatupidamise dokumendid: 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust, tulenevalt seadusjärgsest kohustusest;
5.2.2. Lepinguga seotud Isikuandmeid: 7 aastat alates Lepingu lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise puhul;
6. Turvalisus
6.1. Haldaja võtab vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
6.2. Registreerunud Kasutaja kohustub hoidma Josa.ee keskkonda sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a juhul, kui Registreerunud Kasutaja on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks.
6.3. Registreerunud Kasutaja peab koheselt Haldajat teavitama, kui tema kasutajatunnus või parool on kadunud või sattunud kolmandate isikute valdusesse, et Haldaja saaks võtta tarvitusele vastavad meetmed Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
6.4. Haldaja ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest.
7. Andmesubjekti õigused ja kohustused
7.1. Ulatuses, millises see on asjakohaste õigusaktide (ennekõike EL isikuandmete üldmääruse III peatüki) kohaselt nõutud ja lubatud, on kasutajal õigus taotleda juurdepääsu enda Isikuandmetele, nõuda Isikuandmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, esitada vastuväide Isikuandmete töötlemisele ning nõuda Isikuandmete ülekandmist.
7.2. Oma õiguste teostamiseks peab Kasutaja kontakteeruma Haldajaga temaga kontaktandmetel. Registreeritud Kasutaja saab teatud õigusi teostada ka oma kasutajakontol.
7.3. Haldajal on õigus nõuda oma õigusi teostava Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.
7.4. Haldaja vastab Kasutaja taotlusele 1 kuu jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on Haldaja Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võib Haldaja vastamise tähtaega 2 kuu võrra pikendada. Kui Haldaja ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse.
7.5. Kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib Haldaja kas:
7.5.1. küsida mõistlikku tasu; või
7.5.2. keelduda taotletud meetmete võtmisest.
7.6. Kasutaja võib nõuda Isikuandmete kustutamist ainult siis, kui esineb üks järgnevatest alustest:
7.6.1. Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
7.6.2. Kasutaja võtab tagasi Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus Isikuandmete töötlemiseks;
7.6.3. Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete töötlemise suhtes, mis põhineb Haldaja õigustatud huvil ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
7.6.4. Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil;
7.6.5. Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
7.6.6. Isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita Haldaja seadusest tulenevat kohustust.
7.7. Kui Kasutaja nõuab Isikuandmete kustutamist, peab ta oma vastavas taotluses põhjendama, mille alusel ta seda nõuab. Haldaja ei ole kohustatud Isikuandmeid kustutama, kui selleks puudub alus või kui Isikuandmete töötlemine on vajalik järgmistel põhjustel:
7.7.1. Sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks;
7.7.2. Selleks, et täita Haldaja seadusest tulenevat kohustust;
7.7.3. Selleks, et koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid.
7.8. Kui Kasutaja Isikuandmete töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
7.9. Kui Kasutaja Isikuandmetega seoses peaks toimuma rikkumine ning see kujutab Haldaja hinnangul endast tõenäoliselt suurt ohtu Kasutaja õigustele ja vabadustele, teavitab Haldaja sellest Kasutajat põhjendamatu viivituseta Kasutaja poolt Haldajale esitatud kontaktandmetel või kui see ei ole võimalik, siis avalikult.
7.10. Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada Haldajat oma Isikuandmete muutumisest ning ajakohastada Isikuandmeid oma kasutajakontol.
7.11. Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.
8. Küpsiste kasutamise põhimõtted
8.1. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigaldatakse kasutaja arvutisse veebilehtedelt, mida kasutaja külastab, kui kasutaja ei ole kõigi või osade küpsiste paigaldamist oma veebilehitseja sätetes keelanud. Küpsised võimaldavad ära tunda kasutaja seadme veebilehtede külastamisel. Iga küpsis on teie veebibrauseri puhul kordumatu. See sisaldab teatud anonüümset teavet, nagu kordumatu tunnus, saidi nimi ja mõni number. See võimaldab veebisaidil jätta meelde näiteks teie eelistusi.
8.2. Küpsiseid saab lähtuvalt nende paigaldamise eesmärgist jagada:
8.2.1. hädavajalikud küpsised – olulised veebilehtedel ringiliikumiseks, selle funktsioonide kasutamiseks ning kasutajate poolt valitud teenuste osutamiseks. Ilma nende küpsiste paigaldamiseta ei saa kasutajale veebilehte ja tema soovitud teenuseid osutada;
8.2.2. eelistuste küpsised – need küpsised võimaldavad jätta meelde kasutaja tehtud valikuid ja tunnuseid (näiteks kasutajanimi, keel või kasutaja asukohariik), et pakkuda personaalsemaid ja mugavamaid võimalusi veebilehe kasutamiseks;
8.2.3. statistilised küpsised – koguvad infot selle kohta, kuidas kasutajad veebilehti kasutavad, näiteks milliseid veebilehti nad kõige sagedamini külastavad ja milliseid veateateid nad veebilehtedelt saavad. Kogutud informatsioon liidetakse kokku ja on anonüümne. Nende küpsiste eesmärgiks on parandada veebilehtede toimimist;
8.2.4. reklaamiküpsised – need küpsised võimaldavad näidata kasutajale personaliseeritud reklaami ja viia läbi turu-uuringuid ning -analüüse, kasutades kasutaja käitumise ja huvide kohta saadud andmeid. Saadud andmeid võidakse jagada reklaamivõrgustikega ja reklaamiteenuse pakkujatega.
8.3. Josa.ee ei vaja Kasutajate nõusolekut hädavajalike küpsiste kasutamiseks, kuna ilma nendeta ei ole Veebilehe kasutamine võimalik. Ülejäänud küpsiste osas nõustub Kasutaja küpsiste paigaldamisega, andes nõusoleku käesolevatele Tingimustele, mida Josa.ee küsib Kasutajatelt Veebilehel kuvatava bänneri kaudu. Eelistuste küpsistele annab Kasutaja nõusoleku vastavat eelistust valides.
8.4. Josa.ee kasutab oma veebilehel:
8.4.1. Sessiooniküpsiseid ehk ajutised küpsised – kasutatakse iga kord, kui meie veebilehte külastad ja need kustutatakse pärast veebilehitseja sulgemist. Ajutisi küpsiseid kasutatakse näiteks veebilehe tellimuste sisu meelde jätmiseks.
8.4.2. Püsivad küpsised jäävad kasutaja seadmesse alles ka pärast veebilehe sulgemist. Püsivatel küpsistel on erinev aegumisperiood ning mõned neist jäävad kasutaja seadmesse päevadeks, kuudeks või isegi aastateks.
8.5. Te võite blokeerida küpsiseid, aktiveerides oma brauseris seaded, mis võimaldavad teil keelduda kõigi või osade küpsiste paigaldamisest. Kui te kasutate siiski oma brauseri seadeid kõigi küpsiste (sealhulgas hädavajalike ja eelistuste küpsiste) blokeerimiseks, ei pruugi teil olla võimalik saada tervikuna või osaliselt ligipääsu meie veebisaidile või selle funktsioonidele.
Et küpsistest ja sellest, kuidas neid hallata või kustutada, rohkem teada saada, külasta aadresse www.allaboutcookies.org, www.youronlinechoices.com ja oma veebilehitseja “Abi” rubriiki.
9. Privaatsuspoliitika muudatused
9.1. Haldajal on õigus muuta käesolevat Privaatsuspoliitikat, kui see on vajalik tulenevalt muutustest Haldaja andmetöötlusprotseduurides, õigusaktides või muudes asjaoludes, mis sellised muudatused mõistlikult tingivad.
10. Vastutav töötleja ja tema kontaktandmed
10.1. Josa.ee ja Teenuste kasutamisel on Isikuandmete vastutavaks töötlejaks OÜ EPR
10.2. Oma õiguste teostamiseks, Haldaja poolt saadetavatest pakkumistest keeldumiseks, samuti täiendavate selgituste saamiseks ja Haldaja vastu kaebuse esitamiseks, tuleb Kasutajal pöörduda Haldaja poole järgmistel kontaktidel:
E-post: info@josa.ee
Postiaadress: Ilmatsalu 48-23, Tartu