KASUTUSTINGIMUSED

Käesolevad kasutustingimused („Kasutustingimused“) sisaldavad kõiki tingimusi, mis reguleerivad teie („Kliendi“) juurdepääsu Platvormile ja Teenustele (nagu defineeritud allpool) ning nende kasutamist. Platvormi ja Teenuseid pakutakse teile tingimusel, et te nõustute Kasutustingimustega muutmata kujul (v.a Eritingimused (nagu defineeritud allpool)). Nõustudes Kasutustingimustega, moodustavad need õiguslikult siduva lepingu teie ja Haldaja (nagu defineeritud allpool) vahel.
Palun lugege Kasutustingimusi hoolikalt. Nõustudes Kasutustingimustega, kinnitate, et olete neid lugenud, saanud neist aru ja nõustute, et need on teie suhtes siduvad. Kui te ei soovi, et Kasutustingimused oleksid teie suhtes siduvad, siis palun ärge kasutage Platvormi ja Teenuseid.
1. Mõisted
1.1. Administraator – Haldaja poolt volitatud isik, kelle ülesandeks on Josa.ee Kasutajate Kasutustingimustele vastava käitumise kontrollimine ja selleks Kasutustingimustes ette nähtud õiguskaitsevahendite rakendamine;
1.2. Eritingimused – tingimused, millega täpsustatakse, muudetakse või täiendatakse Kasutustingimusi Poolte kokkuleppel.
1.3. Haldaja – OÜ EPR Ilmatsalu 48-23, Tartu
1.4. Josa.ee – josa.ee ning selle alamdomeenide kaudu kättesaadavate veebidokumentide (sealhulgas piltide, pdf- ja html-failide) kogum.
1.5. Infosüsteem – integreeritud pilvelahendus Teenuste osutamiseks, sealhulgas rakendused, tarkvara, riistvara, andmebaasid, liidesed, seotud meedia, dokumentatsioon, värskendused, versiooniuuendused ja muud nendega seotud komponendid või materjalid.
1.6. Hinnakiri – Haldaja poolt Kasutajale josa.ee kaudu pakutavate Teenuste kasutamiseks kehtestatud tasude loetelu;
1.7. Kasutustingimused – käesolevad Platvormi ja Teenuste kasutamise tüüptingimused.
1.8. Kasutaja – füüsiline või juriidiline isik, isik, kes kasutab Platvormi ja Teenuseid Kliendi nimel ja volitusel.
1.9. Kasutajatase – Kasutajale võimaldatud õigused ja kehtestatud kohustused josa.ee Teenuste kasutamiseks (Registreerunud Kasutaja või Äriklient);
1.10. Kasutustingimused – Haldaja poolt kehtestatud üldtingimused josa.ee Teenuste kasutamiseks, mis on kättesaadavad veebileheküljel https://www.josa.ee
1.11. Kasutajakonto – Kliendikontoga seotud Kasutaja profiil Platvormi kasutamiseks, mida kasutatakse Kasutaja tuvastamiseks, personaalseks ligipääsuks Teenustele ning seadistuste muutmiseks ja salvestamiseks.
1.12. Kliendikonto – Kliendiga seotud profiil Platvormi kasutamiseks, mida kasutatakse Kliendi tuvastamiseks, Kliendiga seotud Kasutajate ligipääsuks Teenustele ning seadistuste muutmiseks ja salvestamiseks.
1.13. Klient – majandus- või kutsetegevuses tegutsev isik, kes on sõlminud Haldajaga Lepingu.
1.14. Leping – Haldaja ja Kliendi vahel sõlmitud kokkulepe Platvormi ja Teenuste kasutamiseks.
1.15. Pool(ed) Ainsuses sõltuvalt kontekstist kas Haldaja või Klient, mitmuses mõlemad.
1.16. Sisu – Kasutajate poolt lisatud andmed, teosed ja muud materjalid (video, foto, pilt, skeem, tekst jms). Sisu sisaldab ka isikuandmeid, mida Klient ja/või Kasutajad Platvormil töötlevad. Seega sisaldavad käesolevad Kasutustingimused ka Euroopa Liidu Üldise andmekaitse direktiivi artikli 28 kohaselt nõutud andmetöötluslepingut Kliendi kui vastutava töötleja ja Haldaja kui volitatud töötleja vahel.
1.17. Platvorm – Rakendused ja Infosüsteem kogumis veebis.
1.18. Teenus – Lepingu alusel Kliendile pakutavad mis tahes teenused.
1.19. Veebileht – kõikide Haldajale kuuluvate ning nende alamdomeenide kaudu kättesaadavate veebidokumentide (sealhulgas piltide, videode, pdf- ja html-failide) kogum.
1.20. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta;
1.21. Privaatsuspoliitika – Haldaja Kasutajate ja Klientide isikuandmete töötlemise põhimõtted. Privaatsuspoliitika on kättesaadav www.josa.ee veebileheküljel
2. Andmed Haldaja kohta
2.1. Josa.ee haldajaks on OÜ EPR, Ilmatsalu 48-23, Tartu
2.2. Haldaja pakub erinevaid infoühiskonna tehnilisi ja sisuteenuseid ning tegeleb josa.ee administreerimise, hooldamise ja uuendamisega.
2.3.josa.ee ja Teenustega seonduvad küsimused, kaebused, ettepanekud ja taotlused (sealhulgas Kasutustingimuste võimaliku rikkumise kohta) tuleb esitada Haldajale e-postiaadressil info@josa.ee.
3. Josa.ee platvormi kasutamise põhitingimused
3.1. Platvorm on majandus- ja kutsetegevuses tegutsevatele autoremonditöökodadele.
3.2. Klient ja Kasutaja veenduvad platvormi sobivuses nende vajadusega.
3.3. Platvormi kasutamiseks peab Klient võtma ühendust josa.ee meeskonnaga.
3.4. Platvormi võib kasutada üksnes selles ulatuses, otstarbel ja eesmärkidel, mille jaoks Platvormi funktsionaalsus on loodud ning Klientidele ja Kasutajatele kättesaadavaks tehtud või milleks sama tüüpi tehnoloogialahendusi tavapäraselt kasutatakse. Kasutamine peab toimuma kooskõlas Kasutustingimuste, Platvormi tugikeskkonnas kättesaadavate nõuannete ja juhiste ning hea tava ja õigusaktidega.
3.5. Klient ega Kasutaja ei või:
• kasutada lehekülge, mis tahes ebaseaduslikul viisil;
• kasutada Teenuseid nende kättesaadavuse või funktsionaalsuse seireks või muudel konkureerimise eesmärkidel.
3.6. Klient arvestab ja nõustub, et Haldaja võib:
• kehtestada lehekülje teatud osade või funktsionaalsuse kasutamiseks piiranguid.
• peatada või lõpetada lehekülje pakkumise ja sulgeda selle mis tahes osa;
3.7. Josa.ee kasutamiseks loetakse mistahes josa.ee objekti kasutamist ükskõik mis viisil, sealhulgas Teenuste kasutamist.
3.8. josa.ee võib kasutada ainult kooskõlas Kasutustingimustega
3.10. Lisaks Kasutustingimustele võib Haldaja iga josa.ee pakutava Teenuse kohta kehtestada Lisatingimusi või Eritingimusi. Kui Kasutaja ei nõustu vastava Teenuse Lisatingimustega või Eritingimustega, puudub tal õigus seda Teenust kasutada. Lisatingimused jäävad Kasutajale kättesaadavaks josa.ee veebileheküljel ja/või lepitakse kokku Kasutajaga eraldi sõlmitavas Lepingus. Lisatingimused ja/või Eritingimused on osa Kasutustingimustest.
3.11. Kasutustingimused on koostatud eesti keeles. Haldaja võib teha Kasutajatele kättesaadavaks ka Kasutustingimuste tõlked teistesse keeltesse, mille eesmärgiks on hõlbustada tingimustest arusaamist. Kui eestikeelse versiooni ja tõlke vahel esineb lahknevusi, lähtutakse eestikeelsest versioonist.
3.12. josa.ee veebilehekülje kasutamine on lubatud ainult üldotstarbeliste veebilehitsejatega, nagu (kuid mitte ainult): Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome jne. Josa.ee kasutamine ei ole lubatud programmide abil, mis saadavad josa.ee automaatseid päringuid mistahes eesmärgil.
3.13. Kasutustingimused on Lepingu tingimused. Kasutaja ja Haldaja võivad kokku leppida Kasutustingimustest erinevates või neid täiendavates Lepingu tingimustes.
3.14. Kasutaja on kohustatud enne Lepingu sõlmimist Kasutustingimustega põhjalikult tutvuma.
3.15. Sõltuvalt Kasutajatasemest toimub Haldajaga Lepingu sõlmimine järgnevalt:
3.15.1. kui Kasutaja on esitanud Haldajale avalduse kliendiks registreerimise josa.ee lehele
3.15.2. ärikliendilepingu allkirjastamisega (Äriklient).
3.16. Kui Kasutaja soovib josa.ee kasutada muul viisil või eesmärgil, kui on ette nähtud Kasutustingimustes, on selleks vajalik Haldaja eelnev kirjalik nõusolek. Ilma Haldaja eelneva kirjaliku nõusolekuta toimunud josa.ee kasutamine vastuolus Kasutustingimustega või Kasutustingimustes käsitlemata juhtudel on keelatud.
3.17. Kasutaja on kohustatud tasuma josa.ee ja Teenuste kasutamise eest vastavalt Hinnakirjale, kui Lepinguga ei ole kokku lepitud teisiti.
3.18. Kasutaja peab tagama, et tal on õigus Lepingut sõlmida. See tähendab, et:
3.18.1. Lepingu sõlmimiseks Haldajaga peab Kasutajal olema seadusest tulenev või volitatud õigus allkirjastada lepinguid. Kui seadusliku esindaja nõusolek ja heakskiit puuduvad, on Haldajal õigus koheselt lõpetada Teenuste osutamine Kasutajale.
3.18.2. Kui Kasutaja kasutab Teenuseid esindaja kaudu või tegutseb Teenuseid kasutades teise isiku esindajana, siis vastutab Kasutaja ise selle eest, et Lepingu sõlmimiseks, müügitehingu tegemiseks või Teenuste kasutamiseks oleksid olemas vajalikud volitused ning et esindajana tegutsemine oleks kolmandatele isikutele selgelt äratuntav.
4. Kasutaja

4.1. Registreerunud Kasutajal on õigus:
4.1.2. kasutada josa.ee lehekülje võimalusi varasemalt kokku lepitud tingimustel
4.1.3. kasutada kõiki muid Registreerunud Kasutajale kättesaadavaid Teenuseid.
5. Registreerimine
5.1. Registreerimisel peab Kasutaja esitama Haldaja poolt nõutud kohustuslikud andmed, mis on tähistatud tärniga või muul viisil, aktsepteerima Kasutustingimused ning kinnitama, et ta on tutvunud Privaatsuspoliitikaga
5.4. Kui Kasutaja lõpetab Lepingu, siis muudetakse sellega seotud andmed mitte-aktiivseks ja sulgetakse neile ligipääs. Kui Kasutaja soovib sõlmida uue Lepingu ning muuta oma kasutajakonto aktiivseks, taastab Haldaja kasutajakonto, kui seda või selle osi ei ole vastavalt Privaatsuspoliitikast tulenevatele Isikuandmete säilitamistähtaegadele kustutatud.
7. josa.ee kasutamise üldised piirangud
7.1. josa.ee ei või kasutada õigusrikkumiste toimepanemiseks ega õigusrikkumisele üleskutsumiseks. Josa.ee lisatav Sisu ei tohi olla vastuolus Kasutustingimuste, josa.ee hea tava ega õigusaktidega. See tähendab muu hulgas, et ka Kasutajate poolt pakutavad kaubad ja teenused peavad olema kooskõlas Kasutustingimuste, josa.ee hea tava ja õigusaktidega. Näiteks peab Kasutaja tagama, et tal on olemas vajalikud tegevusload, nõusolekud, litsentsid ja registreeringud vastavate kaupade või teenuste müügiks.
7.2. Haldaja käsitleb Kasutajat avaldajana võlaõigusseaduse § 1047 lg 1 tähenduses. Kui Kasutaja esitab Haldajale või lisab josa.ee Sisu, peab ta tagama, et see oleks täpne, õige, täielik ja asjakohane. See puudutab ka andmeid teiste Kasutajate ja muude isikute kohta.
7.3. Kõlvatu konkurents on keelatud. Sealhulgas on keelatud:
7.3.1. eksitava teabe avaldamine, avaldamiseks esitamine, tellimine kas enda või kaubaturul osaleva teise ettevõtja, tema kauba või töövahendi kohta;
7.3.2. konkurendi või tema teenuse/kauba halvustamine;
7.3.3. konfidentsiaalse teabe kuritarvitamine;
7.3.4. konkurendi töötaja või esindaja ärakasutamine.
7.5. Kui Kasutaja avaldab josa.ee väärtushinnanguid, ei tohi nende eesmärgiks olla teise isiku au ja hea nime teotamine, tema alandamine, mõnitamine või solvamine. Sellise eesmärgiga tegevus võib olla näiteks laimamine ja sõimamine, samuti ässitamine tülidele, asjakohatutele vaidlustele või omakohtule. Keelatud on ka vaenu ja vihkamise õhutamine, tagakiusamine ning diskrimineerimine soo, rassilise või etnilise päritolu (sh rahvuse), veendumuste või usutunnistuse alusel, samuti varalise, sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.
7.6. Kasutaja ei tohi kasutada josa.ee reklaami jm kommertsteadaannete edastamiseks teistele Kasutajatele ilma Haldaja eelneva kirjaliku loata. Kommertsteadaandeid ja reklaami avaldatakse üksnes eraldi tellimuse alusel vastavalt Hinnakirjale.
7.7. Kasutaja poolt josa.ee lisatav Sisu ja elektronposti saadetised Haldajale või teistele Kasutajatele ei tohi sisaldada viiruseid ega muid arvutiprogramme ja faile, mis kahjustavad või mõnel muul viisil häirivad josa.ee tavapärast tööd või mis salvestuvad Kasutajate seadmetesse ning häirivad või kahjustavad josa.ee või Kasutajate seadmete tavapärast funktsioneerimist.
7.8. Keelatud on koormata josa.ee sellega mitteseotud Sisuga.
7.9. Kasutaja on kohustatud hoidma salajas talle josa.ee kasutamisel teatavaks saanud isikuandmeid ja konfidentsiaalset informatsiooni, sealhulgas, kuid mitte ainult, teiste Kasutajate identiteeti, v.a kui avaldamise õigus või kohustus tuleneb seadusest või kui avaldamiseks on asjakohase isiku nõusolek.
7.10. Haldajal on õigus kontrollida Kasutajate poolt josa.ee lisatud Sisu ja Kasutajate toiminguid josa.ee-s.
7.11. Haldaja ei ole kohustatud jälgima Kasutajate tegevust ega teavet või Sisu, mida Kasutajad josa.ee kaudu edastavad, vahemällu salvestavad või talletavad, ega otsima ebaseaduslikku tegevust näitavaid fakte või asjaolusid. Samas on Haldajal kohustus anda pädevatele asutustele nende taotluse alusel teavet, mis võimaldab tuvastada neid Kasutajaid, kellega Haldajal on sõlmitud Leping.
8. Autoriõigused
8.1. Haldajale kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused (andmebaasi tegija õigused) josa.ee-le, Andmebaasidele ja autoriõigused selle koosseisus olevatele Teostele, sealhulgas Tarkvarale, uudistele, sõnumitele, tekstidele, josa.ee graafilisele, muusikalisele jm kujundusele.
8.2. Kasutajal ja teistel isikutel ei ole ilma Haldaja eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust josa.eeja selle koostisosi mistahes viisil reprodutseerida (kopeerida), levitada, edastada, tõlkida, lülitada teistesse andmebaasidesse, teha väljavõtteid jms viisil kasutada.
8.3. Kasutaja või muu isiku poolt josa.ee või selle koosseisu kuuluvate Teoste ilma Haldaja nõusolekuta kasutamine on õigusvastane ja toob endaga kaasa seaduses ettenähtud vastutuse.
8.4. Kasutaja kinnitab josa.ee kasutama asumisega, et ta on teadlik Haldaja autoriõigustest ja autoriõigusega kaasnevatest õigustest (andmebaasi tegija õigustest) ning et ta ei riku Haldaja õigusi ega luba teistel temaga seotud isikutel Haldaja vastavaid õigusi rikkuda.
8.5. Kasutaja kinnitab josa.ee Sisu lisamisega, et talle kuuluvad autoriõigused või muud intellektuaalse omandi õigused sellele Sisule või tal on muu õiguslik alus Sisu lisamiseks.
9. Teenuste kvaliteet ja kättesaadavus
9.1. Haldaja uuendab pidevalt josa.ee toimimise aluseks olevaid mehhanisme, et pakkuda Kasutajatele parimat teenust.
9.2. Kasutustingimuste aktsepteerimisega Kasutaja nõustub ja kinnitab, et:
9.2.1.josa.ee Teenuste vorm ja iseloom võivad aegajalt muutuda ilma ette teatamata;
9.2.2. Haldaja võib katkestada (püsivalt või ajutiselt) Kasutajale Teenuste või nende mistahes osa osutamise omal äranägemisel hooldustööde teostamiseks;
9.3. Haldaja tagab Teenuste kättesaadavuse aja kuus vähemalt 95% ulatuses. Teenuste kättesaadavuse näitajad arvutatakse kalendrikuu põhiselt järgmiselt: igakuine Teenuste kättesaadavus = kalendrikuu koguaeg – mittetoimivuse aeg kuus / kalendrikuu koguaeg. Seejuures mittetoimivuse aja sisse ei arvestata hooldustöid, millest on Kasutajat ette teavitatud.
10. Lingid kolmandate isikute veebilehtedele
10.1. Haldaja ja Kasutajad võivad avaldada josa.ee-s linke kolmandate isikute veebilehtedele. Samuti võivad kolmandad isikud sõltumatult Haldajast pakkuda Kasutajatele teenuseid josa.ee kaudu (näiteks laenu-, kindlustus-, järelmaksu- vmt pakkujad ja erinevad reklaamivõrgustikud küpsiste paigaldamise kaudu).
10.2. Kolmandate isikute teenuste ja veebilehtede puhul võivad kehtida Kasutustingimustest ja Privaatsuspoliitikast erinevad tingimused ja põhimõtted, mille rakendamist Haldaja ei saa kontrollida. Haldaja ei vastuta kolmandate isikute teenuste ja veebilehtede sisu, toimingute ega nende suhtes kehtivate tavade, reeglite ja põhimõtete eest. Kasutaja on kohustatud ise tutvuma kolmandate isikute veebilehtedel kehtivate tavade, reeglite ja põhimõtetega.
11. Haldaja õiguskaitsevahendid
11.1. Kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi, josa.ee-s kehtivaid häid tavasid või õigusakte, on Haldajal õigus ajutiselt:
11.1.1. piirata Kasutaja josa.ee kasutusõiguseid;
11.1.2. blokeerida Kasutaja personaalne josa.ee kasutajakonto
11.1.3. tõkestada Kasutaja IP-aadressilt juurdepääs josa.ee-le või selle osale.
11.2. Kui Kasutaja korduvalt ja oluliselt rikub Kasutustingimusi, on Haldajal õigus:
11.2.1. keelata Kasutajal vastava Teenuse kasutamine;
11.2.2. kustutada Kasutaja personaalne josa.ee kasutajakonto
11.2.3. tõkestada rikkunud Kasutaja IP-aadressilt juurdepääs josa.ee-le kui tervikule.
11.3. Kui Haldajale esitatakse vastav kaebus või selgub, et Kasutaja poolt Haldajale edastatud või josa.ee lisatud Sisu on vastuolus Kasutustingimuste, josa.ee hea tava või õigusaktidega, siis on Haldajal õigus:
11.3.1. muuta või kustutada mittevastavat Sisu või selle osa, kui on ilmselge, et see ei ole kooskõlas Kasutustingimuste, josa.ee hea tava või õigusaktidega;
11.3.2. Sisu josa.ee-st ajutiselt kõrvaldada või tõkestada sellele juurdepääs ilma kustutamiseta.
11.4. Haldaja võib josa.ee-st kaebuse alusel eemaldatud Sisu uuesti josa.ee lisada või sellele juurdepääs taastada juhul, kui Haldajale esitatakse veenvad tõendid Sisu vastavuse kohta Kasutustingimustele, josa.ee heale tavale või õigusaktidele.
11.5. Haldajal on õigus tõkestada juurdepääs josa.ee-le isikul, kes kasutab josa.ee ilma Haldaja nõusolekuta muul viisil või eesmärgil kui on ette nähtud Kasutustingimustes (näiteks reklaami jm kommertsteadaannete edastamiseks ilma Haldaja vastava loata).
11.6. Kui Haldaja rakendab õiguskaitsevahendeid, siis selle tulemusena võib Kasutaja kaotada juurdepääsu Teenustele, oma konto andmetele või mis tahes failidele või muule kasutajakontol sisalduvale infole.
12. Haldaja vastutus
12.1. Haldaja ei kontrolli Kasutajate poolt lisatud Sisu õigsust ega vastuta selle õigsuse eest.
12.2. Kui Haldaja saab teada josa.ee vahendusel toime pandud või kestvast õigusrikkumisest, kõrvaldab ta asjakohase Sisu või tõkestab sellele juurdepääsu. Haldaja ei vastuta josa.ee vahendusel toime pandud või kestva rikkumise ega selle tagajärgede eest, millest ta ei ole teadlik või mille suhtes ta on võtnud aktiivselt tarvitusele meetmeid õigusrikkumise lõpetamiseks või tagajärgede kõrvaldamiseks.
12.3. Haldaja ei vastuta kahju eest, mis tekkis Kasutajale või kolmandatele isikutele seoses sellega, et Haldaja kasutas oma õiguskaitsevahendeid (näiteks eemaldas josa.ee-st Sisu või tõkestas sellele juurdepääsu, piiras Kasutaja õigusi või tõkestas tema juurdepääsu oma kasutajakontole või josa.ee-le), kui see oli vajalik Haldajale rikkumise kohta esitatud kaebuse või Haldajal tekkinud rikkumise kahtluse tõttu või otseselt seetõttu, et Sisu või Kasutaja käitumine on vastuolus Kasutustingimuste, josa.ee hea tava või õigusaktidega. Sellisel juhul ei vastuta Haldaja tekkinud kahju eest isegi juhul, kui kaebus oli põhjendamatu või hiljem selgub, et tegemist ei olnud rikkumisega.
12.4. Haldaja ei vastuta pakutavate teenuste/kaupade kvaliteedi, kvantiteedi, asukoha, lisavarustuse, päritolu ega seaduslikkuse eest.
12.5. Haldaja ei vastuta Teenuste või nende mistahes osa osutamise ajutise katkestamise eest, kui see toimub Kasutajale hooldustööde raames.
12.6. Haldaja ei vastuta Teenuse mittetoimivuse ega muude rikkumiste eest, mis on tekkinud vääramatu jõu esinemise tõttu. Vääramatuks jõuks loetakse mistahes ettenägematut sündmust, mis ei olene Haldajast ega Kasutajast või mille üle neil puudub kontroll, sh tulekahju, plahvatus, loodusõnnetused, sõda, võimu- ja valitsusorganite otsused, samuti internetiühenduse katkemine, makseteenustes (pangalink, krediitkaardimakse jms) esinevad tehnilised tõrked jne.
12.7. Haldaja ei vastuta Kasutajate vahel tekkinud vaidluste lahendamise eest.
12.8. Haldaja ei vastuta Kasutajatel müügitehingute sõlmimiseks vajaliku teovõime ja esindusõiguse olemasolu ega tõendamise eest.
13. Vaidluste lahendamine ja lõppsätted
13.1.josa.ee kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Haldaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
13.2. Kui mõni Kasutustingimuste punkt osutub kehtetuks seadustega vastuolu tõttu, siis ei mõjuta see ülejäänud punktide kehtivust.
13.3. Kui Kasutaja ja Haldaja vahelist vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras, juriidilisest isikust Kasutaja puhul Harju Maakohtus.
13.4. Kasutajal on igal ajal õigus Leping lõpetada. Füüsilisest isikust Kasutajal on tarbijana õigus 14 päeva jooksul alates Kasutustingimuste aktsepteerimisest nendest taganeda.
13.5. Haldajal on õigus vastavalt Teenuste ja josa.ee arengule ühepoolselt muuta Kasutustingimusi ja Hinnakirju. Haldaja võib Kasutustingimusi muuta siis, kui seda tingib muudatus kehtivas seadusandluses või selle tõlgendamises, uue Teenuse kasutuselevõtmine või senise Teenuse pakkumise lõpetamine, Kasutajate pidevad kaebused, Haldaja suhtes jõustunud Kasutustingimuste muutmiseks kohustav kohtulahend või haldusakt, vajadus Kasutaja andmete kaitse tõhustamiseks, muudatused Haldaja töökorralduses, tehnoloogilised arengud, mis võimaldavad parandada josa.ee haldamise või Teenuste kvaliteeti ja turvalisust. Haldaja teavitab Kasutajaid Hinnakirjade muutustest josa.ee vahendusel vähemalt kaks nädalat enne uute Hinnakirjade kehtestamist. Kasutajat eraldi Kasutustingimuste muutumisest ei teavitata. Kui Kasutaja ei nõustu nimetatud muudatustega, on Kasutajal õigus Leping lõpetada muudatuste jõustumisele eelneva kahe nädala jooksul. Kui Kasutaja jätkab josa.ee ja Teenuse kasutamist pärast nimetatud kahenädalase tähtaja möödumist, siis loetakse, et ta on Kasutustingimuste või Hinnakirjade muudatustega nõustunud. Jõustunud muudatused ei kehti nendele Teenustele, mille eest on tasutud enne vastavate muudatuste jõustumist, v.a kui muudatused ei takista nende Teenuste edasist kasutamist ega kahjusta nendest Teenustest mõjutatud Kasutajaid ebamõistlikult.
13.6. Järelevalvet isikuandmete töötlemise õiguspärasuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon (www.aki.ee) , e-posti aadress info@aki.ee.